۴ مرداد ۱۳۹۶
گفتگو با رييس اتحاديه فروشندگان فرش ماشينى

گفتگو با رييس اتحاديه فروشندگان فرش ماشينى

فرش قرمز براى بازدیدکنندگان خارجى  این نخســتین بار اســت یک رویداد مرتبط با حوزه فرش در مجموعه نمایشگاهى شهرآفتاب با حضور غرفه‌های بیش از ۵۰ شرکت […]