گفتگو با رييس اتحاديه فروشندگان فرش ماشينى

گفتگو با رييس اتحاديه فروشندگان فرش ماشينى

فرش قرمز براى بازدیدکنندگان خارجى

 این نخســتین بار اســت یک رویداد مرتبط با حوزه فرش در مجموعه نمایشگاهى شهرآفتاب با حضور غرفه‌های بیش از ۵۰ شرکت معتبر در حوزه فرش ماشینى برگزار مى شود شــهرآفتاب از ۱۷ تــا ۲۰ مــرداد شــاهد برگــزارى نمایشــگاه فرش ماشــینى در تهران خواهد بود.

این نخســتین بار اســت یک رویداد مرتبط با حوزه فرش در مجموعه نمایشگاهى شهرآفتاب با غرفه سازی بیش از ۵۰ شرکت معتبر در حوزه فرش ماشینى برگزار مى شود. غرفه سازی نمایشگاهى که در آن تمامى ظرفیت هاى این صنعت و نشانهاى قابل رقابت آن در سطح بین المللى در غرفه‌های نمایشگاهی به نمایش درخواهد آمد.

نقد و بررسی غرفه سازی در نمایشگاه فرش در تهران

پیشینه فعالیت فرش ماشینى در ایران به اوایــل دهه ۶۰ بازمى گردد، که خیلى زود تبدیل به یکى از مهمترین اقلام زندگى شد و در سبد کالاى خانوارهاى ایرانى قرار گرفت. فــراز و نشــیب هاى اقتصــادى ایــن ســالها اگرچه ایــن عرصــه راهــم بی نصیــب نگذاشــت، امــا اتحادیه فروشــندگان فرش ماشــینى براى ارتقــاى این صنعت جان خود را ســپر بلا و ســختى کرد تا به قول خودشان اقتصــاد مقاومتى بر پایه اشــتغالزایى رشــد پیــدا کند و با داشتن غرفه در نمایشگاه آن را نمایش دهند .

محمدهــادى کمالیــان، رییــس اتحادیه فروشــندگان فرش ماشــینى معتقد اســت صنف فرش ماشینى داراى ظرفیتهاى بســیارى براى تولید و اشــتغال اســت، اما ارتقــاى ایــن ظرفیت بــا حمایت دولت محقــق خواهد شد.

درحال حاضر بیشتر کارخانه هاى فرش ماشینى با نصف ظرفیت فعالیت مىکنند در صورتى که، اگر حمایتهاى دولت محقق شــود مى توان در این حــوزه به صادرات و ارزآورى هم اندیشید. به گفته رییس اتحادیه فروشــندگان فرش ماشــینى، پیش از این صنف فرش ماشینى، تزئینات و پارچه فروشى با هم یک اتحادیه داشتند که به مرور زمان این ۳ از هم تفکیک شده و هرکدام اتحادیهاى مستقل تشکیل دادند.

درحال حاضــر اتحادیه فرش ماشــینى ۸۵۰ عضو داراى پروانــه کســب دارد و ۲۰۰ عضو فعال آن بــدون پروانه کســب هســتند که به زودى پروانه کســب به آنها تعلق خواهد گرفت.

نقد و بررسی اکسپوآرت را بــا محمدهادى کمالیان، رییس اتحادیه فروشــندگان فرش ماشینى در ادامه بخوانید.

 وضعیت کلى صنعت فرش ماشینى در کشور را چگونه ارزیابى مىکنید؟

بــا توجه به شــرایط فعلى، صنعت فرش ماشــینى در کشــور داراى ظرفیتهاى بســیارى اســت که اگر مورد حمایــت دولت واقع شــود مى توان در بخــش صادرات، ارزآورى و اشــتغال زایى نیــز به آن اندیشــید، چراکه این صنعــت داراى پویایــى لازم در راســتاى تحقــق اهداف اقتصــاد مقاومتــى اســت و با کمــى حمایــت مى تواند تاثیــر مثبتــى بــر ارتقــاى وضعیــت اقتصادى کشــور بگــذارد.

درحال حاضــر با توجــه به تعــدد کارخانهها و تولید فرش ماشینى، نیاز داریم راهکارهایى براى توسعه صادرات در این بخش اندیشــیده شــود تــا از این طریق تولیدات داخلــى نیز افزایش یابد، چراکــه امروز یکى از مهمترین دغدغه بیشــترتولیدکنندگان مشکلات داخلى همچون هزینههاى جارى (دســتمزد، برق و حملونقل) بــوده، بنابراین این فعالان اقتصادى نمىتوانند با ظرفیت کامــل تولیــد کننــد ودر ایــن زمینه داراى مشــکلات عدیدهاى هستند.

 برپایـى این نـوع نمایشـگاهها چـه کمکى به توسعه ورونق صنعت فرش ماشینى کشور مى کند؟

به هر حــال برگزارى نمایشگاه و فعالیت غرفه‌های نمایشــگاهی نشــانگر پویایى این صنعت است. پیش از این و در سالهاى گذشته نمایشگاه فرش برگزار مى شــد اما چون مشــکلات بسیارى داشت، براى رفع نقصهاى موجود، اتحادیه فرش ماشینى ورود کرد تا نارضایتى‌ها کاهش یابد، در نتیجه نمایشگاه فرش ماشــینى که قرار اســت در مرداد ماه سال ۹۶ برگزار شــود با نظارت کامــل اتحادیــه بر غرفه سازی‌ها و فعالیت‌ها خواهد بــود، زیرا پیــش از این مجریان نمایشــگاه به دنبال منافع مادى خود بودند اما نمایشگاه پیش رو از این امر مستثناست. به عبارتى غرفه در این نمایشگاه، یک نمایشگاه صنفى بوده که از نظارت کامل اتحادیه هم برخوردار است.

نظـر شـرکتهاى فعـال در صنعـت فـرش از برگزارى این نمایشگاه در شهرآفتاب چیست؟

یکى از دلایل برپایى نمایشگاه فرش ماشینى به نمایشگاه بین المللى شهرآفتاب، شرایط محیطى غرفه سازی در  این نمایشگاه بود چراکه شــهرآفتاب با اســتانداردهاى بین المللى مطابقت داشــته وداراى قابلیتهاى بســیارى در این زمینه است اگرچه شــهرآفتاب هنوز بــراى برخى صنوف جا نیفتاده، اما به علت داشتن امکانات حمل ونقلى و نداشتن ترافیک براى رســیدن به نمایشــگاه، برگزارى بیشتر نمایشگاه‌ها به ســودبازدیدکنندگان و اصنــاف خواهد بود.

همچنین با توجه به بازدیدهاى انجام شــده از ســوى مسئولان و شنیدن خواســته اصناف در جلســه هایى، درحال حاضر شــرایط مطلوبى براى برگزارى انواع نمایشــگاههادر این ســایت نمایشــگاهى و غرفه سازی نمایشگاهی در آن  وجود دارد. شــرکتهاى فعال در صنعت فرش، از برگزارى این نمایشــگاه در شــهرآفتاب بسیار استقبال کردند و ما امروز براى درخواستکنندگان کمبود جا داریم و در حال اندیشیدن به تدابیرى هستیم که بتوانیم از نشانهاى بیشــترى در این بخش استفاده کنیم. تاکنون بیش از ۷۰ شــرکت بــراى حضور در این نمایشگاه ثبت نام و اعلام حضور برای گرفتن غرفه و ساخت آن در این نمایشگاه کرده اند.

رونـد برگـزارى دوره نخسـت نمایشگاه را چگونه ارزیابى مىکنید؟

امــروز در مقطعى از زمــان قرار گرفتهایم که تولیدکنندگان ما طرحها و نقشه هایى با دستاوردهاى خوب دارند، در نتیجه اینگونه تلاشهــا باید در معــرض دید مــردم قرار گیــرد و این امر اتفــاق نمىافتد مگر اینکه متولیان امر صنفى بوده یا داراى دغدغه هاى صنفى باشــند و چون اتحادیــه و مجموعه هیات مدیره آن، داراى این دغدغه هستند، بنابراین این نمایشــگاه بســیار پربار خواهد بود. باتوجــه بــه اینکــه این صنعــت ارتباط تنگاتنگى بــا مصرفکننــده و توزیعکننده دارد، در نتیجــه بازدید از این غرفه‌های نمایشــگاه را بســیار ضرورى مى دانیم از ســوى دیگرهم تمامى دغدغه مسئولان در بخش اشتغال و تولید مىتواند در این نمایشگاه صنفى مورد بررسى و ارزیابى قرار گیرد.

 در حال حاضـر وضعیت کلى تولید فـرش ماشـینىو صـادرات آن چگونه است؟

در بحث تولید جاى کار بسیار است و اگر چه فضاى کار همــکاران ما مطلوب ارزیابى مىشــود، اما ظرفیت خوبى براى رشد صنعتگران وجود دارد. خوشــبختانه با معظل واردات فرشهاى ماشــینى رو بــه رو نیســتیم. در واقــع نه تنهــا واردات نداریم، بلکه وضعیت صادرات نیز فوق العاده مطلوب است. تا جایى که این مجموعه به چین که کالاهاى آن تمام کشور و اقتصاد ما را دربر گرفته نیز فرش صادر مىکند. در این شرایط و با افزایــش صادرات، کارخانه هایى که با یک نوبت کارى و تعــداد محدودى کارگر به فعالیت خود ادامه مىدهند، نوبت هــاى و کارمندان خودرا افزایش مىدهند و این امر به تولید و اشتغال کشور کمک مى کند. البتــه نباید به این شــرایط قانع بــود.

در حوزه فرش ماشــینى مهمتریــن اولویــت دولــت بایــد مدیریــت، برنامه ریزى هــا، حمایــت از صــادرات و ارز آورى باشد. در حــال حاضــر حــدود ۶۰۰ کارخانه ریز و درشــت در ســطح کشــور در حال فعالیت هســتند و برخى از این کارخانه‌ها مجموعه هاى کاملى به شــمار مىروند که تمام امور مربوط به ریســندگى، رنگرزى، بافــت و. . . را خــود انجــام مى دهنــد که این کارخانه‌ها به طور متمرکز در کاشــان فعالیت مىکنند. بخش فرش ماشینى ظرفیت هاى بسیار خوبــى براى افزایش تولید و اشــتغال دارد که امیدواریم امســال مورد توجه مسئولان قرار گیرد. البته نباید از این نکته غافل بود کــه پیش از این در بخــش صادرات ضعف داشتیم، اما امروز با واردکردن دستگاههاى روز نــه تنها نیاز داخلى تامین شــده، بلکه واردات هم به ندرت انجام مىشــود. امروز در بخش صــادرات آمــارى نداریــم، زیرا در ایــن زمینه خطمشــى درســتى وجود نــدارد، اما بســیارى از شــرکتها به علت حضور مســتمردر نمایشــگاههاى خارجى توانســتهاند بازارهاى هدف خود را بررسى کنند. تمامى هدف ما از برگزارى نمایشگاه فرش این است که میزبان بازدیدکنندگان خارجى باشــیم و بتوانیم در بخــش صادرات، کمکهاى لازم را به تولیدکننده بکنیم.

منبع گسترش ـ تجآرت

دیدگاه ها بسته شده است